അഞ്ചു സംവിധായകരുടെ സമാഗമം ഒരേ ചിത്രത്തിൽ

അഞ്ചു സംവിധായകരുടെ സമാഗമം ഒരേ ചിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും പലരും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അവർ പോലും അറിയാതെ അതിൽ…