സംഭാവന മാത്രം 8,29,734 കോടി… ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തി

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ വ്യക്തിയാണ് ജംസെറ്റ്ജി ടാറ്റ. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ വ്യക്തിയാണ്…