തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ ബീച്ചുകൾ

കടൽതീരങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ക്യാൻവാസുകളാണ്- വിശാലമായ നീലകാശത്തിനു കീഴിൽ തീരത്തെ പുണരാൻ വെമ്പുന്ന തിരകൾ മനോഹരമായ ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്നു

സഹാറൻ മണലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു യൂറോപ്യൻ ബീച്ച്… പ്ലേയ ഡി ലാസ് തെരെസിറ്റാസ്

Sreekala Prasad സഹാറൻ മണലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു യൂറോപ്യൻ ബീച്ച്…പ്ലേയ ഡി ലാസ് തെരെസിറ്റാസ്…