പ്രപഞ്ച വികാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു

പ്രപഞ്ച വികാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു Sabu Jose (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) പ്രപഞ്ചോല്പത്തീ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച്…

ലോകാവസാനം ഉണ്ടാകുമോ ?

ലോകാവസാനം ? Sabu Jose (ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് ) പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ആകൃതിയിണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദ്രവ്യ-ഊര്‍ജ…