ബിഗ് ബാസ്കറ്റ് ഹരിമേനോൻ ചെയ്ത സാമൂഹ്യദ്രോഹവും അമ്മായിഅച്ഛന്റെ വെപ്രാളവും

ബിഗ് ബാസ്കററ്* ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വൻകിട ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ആണ്. കോടിക്കണക്കിന് കസ്റ്റമേഴസ് ഉള്ള ഒരു വൻകിട ബിസിനസ് സ്ഥാപനം. ഇക്കഴിഞ്ഞ 2020 നവംബറിൽ ഈ