നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ കഴിക്കാറുണ്ടോ? ക്യാൻസർ സൂക്ഷിക്കുക.!!

കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ചിന്തകളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലോ…