മനുഷ്യന്റെ ഭാവനകൾക്കുമതീതമായ തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത്

Vani Jayate മാക്കിന്റെ കൂടെക്കിട്ടിയ ആപ്പിൾ ടിവി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അവസാനിച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസമായി.. ഇതുവരെ പുതുക്കാൻ…