എന്താണ് ബ്ലൂക്കട്ട് ലെന്‍സ് ?

എന്താണ് ബ്ലൂക്കട്ട് ലെന്‍സ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ , കംപ്യൂട്ടർ…