ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച നീല എൽഇഡി ബൾബുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പിന്നിലെ കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ

സുജിത് കുമാറിന്റെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പോസ്റ്റ് Energy saved is energy generated എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വൈദ്യുതിയുടെ…