എന്താണ് നീലക്കണ്ണീര്‍ അഥവാ ബ്ലൂ ടീയർ ?

എന്താണ് നീലക്കണ്ണീര്‍ അഥവാ ബ്ലൂ ടീയർ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി സ്വയം തിളങ്ങുന്ന…