ഗ്യാസടുപ്പിലെ തീനാളം നീലനിറത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ഗ്യാസടുപ്പിന്റെ നോബ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ധന വാതകം (ബ്യൂട്ടെയിൻ) ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഒരു ചെറിയസുഷിരം വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വായുവിനെ ഇന്ധന വാതക ത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു

വിമാനങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിഭാഗവും നീല നിറം നൽകുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട് ?

വിമാനങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിഭാഗവും നീല നിറം നൽകുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…