പൊട്ടാത്ത ബോംബുകളിൽ അതിജീവനം കണ്ടെത്തുന്നവർ

✍️ Sreekala Prasad പൊട്ടാത്ത ബോംബുകളിൽ നിത്യോപയോഗം കണ്ടെത്തുന്ന ലാവോസിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ 48 വർഷം മുമ്പ്…