അതിരൂക്ഷ ഭാവത്തോടെ, കരയാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാതെ കുഞ്ഞ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ?

അതിരൂക്ഷ ഭാവത്തോടെ കരയാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാതെ കുഞ്ഞ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…