ഈ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ വധുവിനെ വിലയ്ക്കു മേടിക്കാം, കന്യകമാർക്ക് വില കൂടുതൽ

എന്താണ് ജിപ്‌സി ബ്രൈഡ് മാര്‍ക്കറ്റ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ബള്‍ഗേറിയയിലെ സ്റ്റാറ സഗോറയിൽ…

ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചുമ്മാ മരിക്കുന്നു, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരൂഹമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ അംമ്പ്രല്ല അസാസിനേഷൻ

അന്വേഷണം നീണ്ടത് 30 വർഷം manunethaji ഒരാൾ അസുഖവുമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ചെറിയ അസുഖം വഷളായി…