എല്ലാവര്‍ക്കും വിമാനമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ ?

എന്താണ് എയർപാർക്ക് ? കലിഫോർണിയയിലെ കാമറൂൺ എയർപാർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…