ഒരു മഹത്തായ സിനിമയുടെ 23 വർഷങ്ങൾ

Riyas Pulikkal തീയുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് മനുഷ്യപുരോഗതിക്ക് നാമ്പിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിന്…