ഇടിയില്ലാത്ത മിന്നൽ, മിനിറ്റിൽ 200 ഫ്ലാഷുകൾ, മേഘം രാത്രിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ ബൾബായി മാറുന്നു – ഇതെവിടെയാണ് ?

ഇടിയില്ലാത്ത മിന്നൽ Sreekala Prasad ശബ്ദമില്ലാതെ നിരന്തരം തിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിഭാസമാണ് കാറ്റാറ്റംബോ മിന്നൽ…