ആറുകുപ്പി റമ്മും ഒരു രാത്രിയും: കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളേജ് ഫ്ലാറ്റ്, ഇത് ചാമരത്തിന്റെ കഥ

രജീഷ് പാലവിള ഗാനരചയിതാവ് ആറുകുപ്പി റമ്മും ഒരു രാത്രിയും: കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളേജ് ഫ്ലാറ്റ്! ഏതോ…