ചോര കളിയുമായി ദിവ്യ പിള്ള , ‘അന്ധകാരാ’ ടീസർ

സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നൊന്നില്ല ! ചോര കളിയുമായി ദിവ്യ പിള്ള ! ‘അന്ധകാരാ’ ടീസർ എത്തി!…