ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞു… ഇനി സൂര്യൻ.ISRO ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല

എഴുതിയത് :Shabu Prasad കടപ്പാട് : നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞു… ഇനി സൂര്യൻ.ISRO ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക്…

ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നിർദേശിച്ചത് എ.ബി.വാജ്‌പേയ്, ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര് ജവഹർ പോയിന്റ്

Basheer Pengattiri ചന്ദ്രയാൻ – ചാന്ദ്രവാഹനം എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് അർഥം. ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്…

ചാന്ദ്രയാൻ-1 ശേഖരിച്ച അപ്പോളോ -15 ന്റെ തേർഡ് പാർട്ടി തെളിവുകൾ

ISRO യുടെ ചാന്ദ്രയാൻ -1 ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പോളോ പേടകങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ക്യാമെറയിൽ പകർത്തുക…