കൗശലവും, കുടിലതയും ഒത്തു ചേർന്ന ‘ബിക്കിനി കില്ലർ’ – ദി സെർപ്പന്റ് – ചാൾസ് ശോഭരാജ് ടേപ്പ്സ് ഡിസ്കവറി പ്ലസ്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്

Vani Jayate ചാൾസ് ശോഭരാജിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കവറിയിൽ ‘ദി സെർപ്പന്റ് – ചാൾസ് ശോഭരാജ് ടേപ്പ്സ് ‘…

ജയിൽ മോചിതനാകുന്ന കുപ്രസിദ്ധനായ കൊലയാളി ചാൾസ് ശോഭരാജിനെ ‘ബിക്കിനി കൊലയാളി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

കുപ്രസിദ്ധനായ കൊലയാളിയാണ് ചാൾസ് ശോഭരാജ്. ഇന്ത്യയിൽ 1976 മുതൽ 1997 വരെ തീഹാർ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതിനു…