ട്രാവൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ‘ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ലോക്കൽ ട്രെയിനിലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി പരീക്ഷിച്ചു, പറയുന്നതുപോലെ അല്ല ..

സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന പിൻ്റോ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി 130 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി.…