കണ്ടു നോക്കു, നല്ല ഒരു സിനിമ ആണ് ചിത്ത

Rakesh Manoharan Ramaswamy പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ്- ഓഫ്- ദി-സീറ്റ് ത്രില്ലർ ആണെന്ന്…