ചുരുളിയിലെ തെറിയും കോടതിവിധിയും സദാചാരവാദികളും, ഒരു താത്വിക അവലോകനം

രാജേഷ് ശിവ ചുരുളിയിൽ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സിനിമ സംവിധായകന്റെ സൃഷ്ടിയെണെന്നു പറയുന്നതിലൂടെ ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയും കോടതി…

ചുരുളി എന്റെ കാഴ്ച

രാജേഷ് ശിവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യമുണ്ടാകും ഉത്തരങ്ങളും . എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ചാക്രികമായ ഒരു…