8 വർഷം, 52 കൊലപാതകങ്ങൾ, 1 കില്ലർ

Citizen X (1995) Drama/Thriller നിള നിള ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ഓരോ പിഞ്ചുകുട്ടികൾ…