ജപ്പാനിലെ കുഴി നഖ ചികിത്സ: അമ്പോ.. സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു…

ജപ്പാനില്‍ കുഴിനഖം എങ്ങിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക. അമ്പോ..സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.