മോട്ടർ പണി മുടക്കിയത് മൂലം വീട്ടിലെ അടച്ചിട്ട കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരേണ്ടി വന്ന യുവാവിന് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും

Conjuring Kannappan (Tamil, 2023) Streaming on Netflix Rakesh Manoharan Ramaswamy മോട്ടർ പണി…