മലബന്ധ പ്രശ്നം..? ഇതാ ഒരു ലളിതമായ വീട്ടുവൈദ്യം !

വയറിന് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകും. ദഹനക്കേടും മലബന്ധവും അകറ്റാൻ ചില ലളിതമായ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഇതാ. ഭക്ഷണക്രമം,…