എന്താണ് ക്രോസ് സീ അഥവാ സീ വാള്‍ പ്രതിഭാസം?

എന്താണ് ക്രോസ് സീ അഥവാ സീ വാള്‍ പ്രതിഭാസം? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി മിക്കവാറും…