എന്താണ് രാം കറൻസി ? ഇതിപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ ?

രാം കറൻസി Sreekala Prasad പേര് പറയുന്നത് പോലെ രാം എന്നത് ഒരു കറൻസിയല്ല, മറിച്ച്…

റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോയുടെ കറൻസിയിൽ ദ്വാരം ഇടാൻ കാരണമെന്തായിരുന്നു ?

റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോയുടെ കറൻസിയിൽ ദ്വാരം ഇടാൻ കാരണമെന്തായിരുന്നു ? പശ്ചിമ-മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു മുൻ‌കാല…