മനോഹാരിത കാഴ്ച്ചയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ എയർപോർട്ട്

Sujith Kumar (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ എയർപ്പോർട്ട്. ഭൂട്ടാനിലെ…

നായയുടെ കടിയേക്കാൾ അപകകരമാണ് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ കടി ! കാരണം ഇതാണ് …

Baiju Raj (ശാസ്ത്രലോകം) നായയുടെ കടിയേക്കാൾ അപകകരമാണ് മനുഷ്യന്റെതന്നെ കടി ! . 10-20% കേസുകളിൽ…