മരണം തേടിയെത്തും മുൻപ് സ്വയം മരണത്തെ പുല്കുന്നവർ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മനുഷ്യരിലൂടെ വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ

ഒരു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വെബ് സീരീസാണ് ഡെത്ത്‌സ് ഗെയിം, ഹാ ബ്യുങ്-ഹൂൺ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുകയും…