ദേശാടനകിളി കരയാറില്ല എന്ന സിനിമയും ലെസ്ബിയൻ ആങ്കിളും ?

ദേശാടനകിളി കരയാറില്ല എന്ന സിനിമയും ലെസ്ബിയൻ ആങ്കിളും? Aneesh Nirmalan വീട്ടിൽ നിന്നും, സമൂഹത്തിൽ നിന്നും…

സൗഹൃദത്തിലുപരി അവർ തമ്മിൽ പ്രണയബദ്ധരായിരുന്നു എന്നുതന്നെ അനുമാനിക്കാം

പത്മരാജന്റെ ദേശാടനകിളി കരയാറില്ല എന്ന പടം ലെസ്ബിയൻ ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണണമോ അതോ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലുള്ള

“ദേശാടനക്കിളി കരയാറില്ല” ഒരു ലെസ്ബിയൻ പ്രമേയമാണോ ?

1986-ൽ ബർട്ടൺ മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ പത്മരാജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് “ദേശാടനക്കിളി കരയാറില്ല”..സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസകാലം ബോർഡിങ്ങിന്റെ