എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ ബൈക്കുകൾ നിർമിക്കപ്പെടാത്തത് ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ ബൈക്കുകൾ നിർമിക്കപ്പെടാത്തത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി നാമെല്ലാവരും ബൈക്ക് പ്രേമികളാണ്.…