നായകൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ഉള്ള അത്യാഡംബര ഹോട്ടൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ?

നായകൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ഉള്ള അത്യാഡംബര ഹോട്ടൽ എവിടെയാണ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…