”കൈരളിവിലാസം ലോഡ്ജ്” സുഖകരമായ ഒരോര്‍മ

1980കളുടെ അവസാനത്തിലും 90കളുടെ ആദ്യത്തിലും തിരുവനന്തപുരം ദൂരദര്‍ശന്‍ പരിപാടികള്‍ കണ്ടിരുന്നവരില്‍ ‘കൈരളിവിലാസം ലോഡ്ജ്’ എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന സുഖാനുഭൂതി ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്

ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഈ ടെലിഫിലിം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല ആ ആശയത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ

തിരുവനന്തപുരത്ത് കുടപ്പനക്കുന്നിലുള്ള ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച കാലത്ത് സ്ഥിരമായി അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചില പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു. പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് മാത്രമുള്ള