എന്താണ് ഇരട്ട ഹൃദയ മത്സ്യ കെണി ?

ഇരട്ട ഹൃദയ മത്സ്യ കെണി Sreekala Prasad മീൻ പിടിക്കാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും പഴയ രീതികളിലൊന്നാണ്…