ദ്രാവിഡ രാജകുമാരൻ, ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി

ദ്രാവിഡ രാജകുമാരൻ. ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. അയ്മനം സാജൻ തീഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ, അതിശക്തമായ പശ്ചാത്തല ഭംഗിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുകയാണ്…