കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ നിഗൂഢത, ഫാന്റസി, വഞ്ചന, സത്യം, എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

Dream Lover (1993)???????????????? ഒരു കിടിലൻ റൊമാൻറിക് ത്രില്ലർ സിനിമ പരിചയപ്പെടാം. ഒരു കോടതി ഡൈവോഴ്സ്…