ആ ചെറുകഥ 1971 ൽ സിനിമയായപ്പോൾ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായത് കുറച്ചു ടിവി ഷോ എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത പരിചയമുള്ള അയാൾക്ക്, പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ചരിത്രം

DUEL (1971) Vijil M Lal 1969 മുതൽ 1975 വരെ അമേരിക്കയിലെ ABC Network…