ബിക്കിനിയിൽ ഗ്ലാമറസ്സായി സർപ്പട്ട പരമ്പറൈയിലൂടെ പ്രക്ഷകപ്രസ്തി നേടിയ ദുഷാര വിജയൻ

ദുഷാര വിജയൻ തമിഴ് സിനിമാലോകത്തെ പ്രശസ്ത നടിയാണ് . ബോധൈ യേരി ബുധി മാരി (2019)…