നാം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും തികച്ചും കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതുമായ ഒരു പദമാണ് ഉട്ടോപ്യ എന്നാൽ ഡിസ്റ്റോപ്യ എന്താണ് ?

ഉട്ടോപ്യയുടെയും ഡിസ്റ്റോപ്യയുടെയും കഥ Guptan Klm നാം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും തികച്ചും കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതുമായ ഒരു…