ജി.ഡി. നായിഡു എഡിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ

Ajith kalamassery ജി.ഡി.നായിഡുവിനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ 1898 കളിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള കളങ്കൽ ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ധ്യാപകർക്ക് പേടി…