ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ രാജമൗലിയുടെ ‘ഈഗ’ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോഴുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രേക്ഷകരുടെ റിയാക്ഷന്സ്

കഥാപാത്രങ്ങളുമായി പ്രേക്ഷകരെ ഇമോഷണലി കണക്ടഡ് ആക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക്, അതിന്റെ മേക്കേസിന് തീയേറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ…