രാജ്യം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഗായകനൊപ്പം ഒരേ കാറിൽ യാത്ര (എന്റെ ആൽബം- 39)

സിനിമയിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്റ്റർ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നീ നിലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരനാണ് ഗോപിനാഥ്‌…