പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ വിജയിക്കുന്ന ഇടം

Ethiran Kathiravan സിനിമകൾ നേർസന്ദേശവാഹികൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിനു ചമയ്ക്കുന്ന ഭാഷ്യമോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊ വെറും അഭിപ്രായങ്ങളോ  ആയി…

അമ്പല ശബ്ദങ്ങളുടെ സാംഗത്യം ‘തിങ്കളാഴ്ച്ച നിശ്ചയം’ സിനിമയിൽ

അമ്പല ശബ്ദങ്ങളുടെ സാംഗത്യം ‘തിങ്കളാഴ്ച്ച നിശ്ചയം’ സിനിമയിൽ Ethiran Kathiravan പരിസരശബ്ദങ്ങൾക്ക് വലിയ സാംഗത്യം കൽപ്പിച്ചു…

മമ്മുട്ടി-ഉടലും നടനും

വൈക്കത്തടുത്തുള്ള ചെമ്പ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ചേരിക്ക് പോയ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയ്ക്ക് പ്രധാനമായും അവീടെ വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.

സാറായുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ-സിനിമ തെളിയിയ്ക്കാത്തത്

Sara’s എന്ന സിനിമ അതിന്റെ പേരുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, ഗർഭം ഇവയിലൊന്നോ എല്ലാമോ ആയിരിക്കാം