അഡൽട്ട് സിനിമകളിലൂടെ ഐക്കൊണിക് താരപദവി നേടിയെടുത്ത എവൻ സ്റ്റോൺ ചില്ലറക്കാരനല്ല

Moidu Pilakkandy അമേരിക്കൻ അഡൽട്ട് ഓൺലി സിനിമകളിലെ എക്കാലത്തെയും വിഖ്യാതതാരങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ ഉള്ള പ്രതിഭ..! എവൻ…