അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതോ കിട്ടാതെ പോയതോ ആയ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിക്കു പകരമാവില്ല

Kala Bhaskar തിരക്കാണെന്നറിഞ്ഞ് ഒരാൾ തിരക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്നാണോർക്കല്…

കൂരാക്കൂര് ഇരുട്ടിൽ എന്നും തപ്പിത്തിരയാതെ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും വെളിച്ചത്തിലും രാസലീലകൾ ആവാം

Sindhu Thangavel ഭൂമിയിലുളള സകല ജീവജാലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും തീഷ്ണവും, അസഹ്യവുമായ വികാരം വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ…

“കേവലം നൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ശരീരത്തെ മാത്രം ആസ്വദിച്ച് ഒരാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യജീവിക്കും കഴിയില്ല” വിവാദമാകുന്ന കുറിപ്പ്

ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ ലൈംഗിക അരാജകത്വം ആണോ ? ചില മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കില്ലേ ? അത്…