ഒരു ഫാൻസ് ഷോ വരുത്തി വച്ച വിന

ഒരു ഫാൻ ഷോ വരുത്തി വച്ച വിന Ajith PV പോയ വാരം ഞാൻ മലൈകോട്ടയ്…

ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷനുകൾ, ഫാൻസ്‌ ഷോ എന്നിവ മലയാള സിനിമയെ തകർക്കുകയാണോ ?

ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മോശമായൊരു കീഴ്വഴക്കം ആണ് വയലന്റ് ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷനുകൾ . ഇവർ…