ഫാരഡേയ്സ് കേജ് എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ത് ?

ഫാരഡേയ്സ് കേജ് എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…